AVÍS LEGAL

Versió publicada el 17 d’Abril del 2015.

1. Àmbit d’aplicació

1.1. Aquest Avís legal (en endavant, “l’Avís legal”) regeix l’accés i la utilització del lloc web accessible a través del nom de domini www.qreport.com i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”);

1.2. El simple accés al Lloc Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del lloc web (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest Avís legal. En cas de no estar d’acord amb aquest Avís legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

1.3. Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís legal, l’Usuari manifesta:

a) Que és major d’edat i ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat;

b) Que té capacitat suficient per utilitzar el Lloc Web i

c) Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

1.4. Perquè un menor d’edat pugui accedir i utilitzar el Lloc Web cal que prèviament obtingui el permís exprés dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats a tots els efectes com a responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec . Si us plau, si desitja autoritzar a un menor poseu-vos en contacte amb nosaltres.

2. Titular del lloc web

Titular: IBERORAD 1895, SL (en endavant, “Qualitas Report”).

Domicili: carrer Plató, número 6, 3r 3a, 08021 – Barcelona, Espanya.

NIF: B-66285511

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 44.316, foli 215, full número 462.570, inscripció 1.

Correu electrònic: qreport@iberorad.com

Telèfon: 902.008.818

3. Accés al Lloc Web

3.1. El simple accés al Lloc Web és gratuït per a l’Usuari, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pel mateix.

3.2. Correspon exclusivament a l’Usuari la correcta custòdia dels elements personals (identificador, clau d’accés, etc.) que li permetin autenticar per a accedir a les àrees restringides del lloc web, així com a la informació continguda en elles. En cas de sospitar o tenir constància que un tercer no autoritzat coneix aquests elements personals, l’Usuari ha de comunicar immediatament aquesta circumstància a Qualitas Report.

3.3. Qualsevol utilització del Lloc Web realitzada sota els elements personals d’un usuari es considera realitzada a tots els efectes per aquest Usuari.

4. Normes d’utilització del lloc web

4.1. L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i el present Avís legal, no emprant-ho per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a:

a) No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

b) No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

c) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

d) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

e) No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials del lloc web) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

f) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

g) No suplantar altres Usuaris del Lloc Web.

h) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin al titular del lloc web oa tercers.

i) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

4.2. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Qualitas Report davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant, a més Qualitas Report el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

5.1. El lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, Qualitas Report només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç als mateixos amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a Qualitas Report, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti per a Qualitas Report l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

5.2. En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre Qualitas Report i els responsables o titulars dels mateixos, així com tampoc la recomanació o promoció dels llocs enllaçats i / o els seus continguts per part de Qualitas Report.

5.3. Llevat que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc Web, Qualitas Report no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys que el seu il · licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat puguin produir als usuaris oa qualsevol tercer.

6. Propietat intel·lectual i industrial

6.1. Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Qualitas Report o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

6.2. La titularitat dels informes i imatges mèdiques accessibles a les àrees restringides del lloc web correspon en tot cas als centres mèdics que les han realitzat i / o, si escau, l’Usuari destinatari de les mateixes.

6.3. Les marques, noms comercials o signes distintius publicats al lloc web són titularitat de Qualitas Report o de tercers, sense que pugui entendre cedit a l’Usuari cap dret sobre els mateixos.

6.4. Es prohibeix copiar, modificar, descompilar o intentar extreure el codi font de tot o part del Lloc Web, ja sigui total o parcialment, així com crear obres derivades o realitzar enginyeria inversa en el mateix.

7. Protecció de dades personals

7.1. L’àmbit d’aplicació d’aquest Avís legal està igualment subjecte a la Política de privacitat i galetes del fòrum web, la qual l’Usuari declara conèixer i acceptar.

8. Suport

8.1. En cas de dubte sobre el funcionament del lloc web, l’Usuari pot dirigir-se per escrit a Qualitas Report enviant un correu electrònic a qreport@iberorad.com, o bé trucant al número 902.008.818.

9. Limitació de responsabilitat

9.1. Qualitas Report només respondrà enfront de l’Usuari pels danys i perjudicis que li causi per dol demostrat. En la resta dels casos, Qualitas Report (inclosos els seus administradors, directius, empleats i socis) no assumirà cap responsabilitat enfront de l’Usuari per qualsevol tipus de reclamació que es derivi de l’ús del lloc web. De forma específica però no limitadora, Qualitas Report no serà responsable enfront de l’Usuari per danys indirectes; danys immaterials; lucre cessant; pèrdua d’ingressos, beneficis o fons de comerç i pèrdua de dades i / o ús, encara que hagi estat avisada de la possibilitat que es produeixin aquests danys.

9.3. Qualitas Report no assumeix cap responsabilitat per les comunicacions electròniques que un usuari envia utilitzant les funcionalitats del lloc web, així com per qualsevol conseqüència que pugui patir l’Usuari per utilitzar el Lloc Web.

9.4. Qualitas Report no assumeix cap responsabilitat per la falta o interrupció d’accés al lloc web deguda a la caiguda o no funcionament de les xarxes de telecomunicacions; el servei prestat per qualsevol tercer o qualsevol altra causa que no li sigui directament imputable.

9.5. Qualitas Report es reserva el dret a modificar o eliminar tots o algun dels elements o funcionalitats del lloc web en qualsevol moment, així com a restringir o anul·lar l’accés al Lloc Web de qualsevol usuari.

10. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

10.1. Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquest Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

11. Legislació aplicable

11.1. Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola.

11.2. En tot cas, l’acceptació d’aquest Avís legal s’ha d’entendre celebrada al lloc en què està establert Qualitas Report.

12. Jurisdicció competent

12.1. L’Usuari i Qualitas Report, amb renúncia expressa a qualsevol fur que conforme a dret pogués correspondre, acorden sotmetre qualsevol litigi derivat de l’accés i / o utilització del lloc web a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, llevat que la llei estableixi forçosament una altra cosa.